Wiadomości branżowe

833 procentowy wzrost wyniku brutto Pragma Inkaso S.A.

Według opublikowanych skonsolidowanych danych, GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający aż 833 proc. Wynik na sprzedaży Grupy w I kwartale br. osiągnął wartość blisko 4,2 mln zł., był tym samym wyższy o 107 proc. w stosunku do analogicznego okresu

Według opublikowanych skonsolidowanych danych, GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający aż 833 proc.

Wynik na sprzedaży Grupy w I kwartale br. osiągnął wartość blisko 4,2 mln zł., był tym samym wyższy o 107 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody netto sięgające 8,9 mln zł wzrosły o 28 proc. r/r. W raportowanym okresie o 39 proc. wzrósł także wynik netto przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. i wyniósł 1 344 tys. zł. Zysk netto zwiększył się o 17 proc. r/r., a suma bilansowa o 23 proc. do kwoty 195,7 mln zł. Znaczny wzrost widać również na przychodach z działalności operacyjnej (o 90%).

Na znaczącą poprawę wyników miały wpływ zapoczątkowane w ubiegłym roku i kontynuowane intensywne zmiany struktury i modelu biznesowego Grupy. Po pierwszym kwartale 2014 r. można już dostrzec pierwsze efekty wprowadzanej strategii. ? zaznacza Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PRAGMA INKASO S.A.

Skonsolidowana wartość przychodów brutto wzrosła w porównaniu do I kwartału 2013 roku o 13%. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi kupna wierzytelności pozapakietowych – o 40%, a usługi faktoringu stanowią 87% wartości skonsolidowanych przychodów brutto ogółem.

Największy wzrost w przychodach netto można zaobserwować również w ramach usługi kupna wierzytelności pozapakietowych – o 59%. Widoczny jest wzrost przychodów ze sprzedaży netto w ramach usługi faktoringu o 33% oraz windykacji na zlecenie o 11 proc. r/r.

Posiadając duży potencjał operacyjny możemy jako Grupa znacząco zwiększać skalę działania nie ponosząc jednocześnie wyższych kosztów operacyjnych. Liczę, że przychody i wyniki Grupy będą systematycznie wzrastać w kolejnych kwartałach – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PRAGMA INKASO SA.

Źródło Pragma Inkaso. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy