Biznes Giełda

Cerrad ma zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali

Data publikacji: 2019-09-26
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Cerrad ma zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali
Kategoria: BIZNES, Giełda

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej przejęciu przez Cerrad kontroli nad Ceramiką Nową Galą.

Cerrad ma zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali BIZNES, Giełda - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej przejęciu przez Cerrad kontroli nad Ceramiką Nową Galą.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej przejęciu przez Cerrad kontroli nad Ceramiką Nową Galą.

Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK było jednym z warunków trwającego właśnie wezwania na 100% akcji Ceramiki Nowej Gali, ogłoszonego przez Cerrad na początku września. Cerrad oferuje 0,75 zł za każdą akcję Ceramiki Nowej Gali, co oznacza 19% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane do 23 października 2019 r.

– Bardzo się cieszę, że postępowanie antymonopolowe zostało przeprowadzone tak sprawnie i zakończyło się wydaniem zgody Prezesa UOKiK na planowaną transakcję. W przypadku powodzenia wezwania, pozwoli nam to płynnie przejść do kolejnego etapu, jakim jest wycofanie Ceramiki Nowej Gali z obrotu giełdowego, a następnie przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji spółki oraz jej pełnej integracji z naszą firmą – powiedział Paweł Bąk, prezes Cerradu.

Cerrad to dynamicznie rozwijający się polski producent płytek gresowych i klinkierowych. W lipcu 2018 r. firma zakończyła budowę trzeciego, w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego w Starachowicach. W ramach inwestycji wartej blisko 120 mln zł powstała jedna z najbardziej zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie, umożliwiająca m.in. produkcję płyt w unikalnym na polskim rynku formacie 3,2×1,6m. Łączne moce produkcyjne firmy wynoszą 12 mln m2 płytek rocznie. W 2018 r. przychody firmy przekroczyły 250 mln zł.

Nota prawna

Niniejsza komunikacja („Komunikacja”) ma wyłącznie charakter informacyjny i zawiera stwierdzenia dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A. („Spółka”) ogłoszonego dnia 4 września 2019 r. („Wezwanie”).

Komunikacja (oraz informacje w niej zamieszone) nie stanowi i nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych lub nie może być uznawana za doradztwo inwestycyjne, prawne ani podatkowe, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do inwestora. Komunikacja nie stanowi także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach („Wzywający”), jego podmioty dominujące, zależne, stowarzyszone, doradcy oraz wszelkie inne jednostki powiązane oraz jego dyrektorzy, członkowie organów, pracownicy, doradcy lub pełnomocnicy, nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Wezwaniem. Żaden ze wskazanych podmiotów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Komunikacji, w tym za szkody z nich wynikające, ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu, ani nie składa (wprost lub w sposób dorozumiany), żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w przedmiocie prawdziwości, rzetelności, dokładności lub kompletności informacji zawartych w Komunikacji (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w Komunikacji) albo innych informacji dotyczących Spółki, ani nie będzie dokonywał aktualizacji informacji zawartych w Komunikacji.

Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z Wezwaniem jest zobowiązany do dokonania własnej oceny korzyści oraz ryzyk, na podstawie całości dostępnych mu informacji, z uwzględnieniem własnych środków finansowych, indywidualnej sytuacji podatkowej oraz wszelkich innych dostępnych alternatyw inwestycyjnych, w tym przede wszystkim jest zobowiązany do:

– dokonania własnej oceny warunków Wezwania, a także ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem akcji Spółki w ramach Wezwania na podstawie wszystkich informacji dostępnych publicznie, w tym wszelkich informacji udostępnionych przez Wzywającego oraz przez Spółkę;

– wzięcia pod uwagę możliwości zasięgnięcia porady inwestycyjnej lub prawnej od profesjonalnych, licencjonowanych doradców, jeżeli mogłoby się to okazać pomocne do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.

Decyzja inwestycyjna dotycząca odpowiedzi na Wezwanie i zbycia akcji Spółki w ramach Wezwania powinna być niezależną, autonomiczną decyzją każdego akcjonariusza Spółki, podjętą po uwzględnieniu powyżej wskazanych czynników.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Cerrad ma zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali BIZNES, Giełda - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej przejęciu przez Cerrad kontroli nad Ceramiką Nową Galą.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Similar Posts