Biznes Giełda

DB ENERGY SA DEBIUTUJE NA RYNKU NEWCONNECT

Data publikacji: 2019-07-09
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: DB ENERGY SA DEBIUTUJE NA RYNKU NEWCONNECT
Kategoria: BIZNES, Giełda

Akcje DB Energy, lidera w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, zadebiutowały dzisiaj na rynku NewConnect w Warszawie. Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

DB ENERGY SA DEBIUTUJE NA RYNKU NEWCONNECT BIZNES, Giełda - Akcje DB Energy, lidera w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, zadebiutowały dzisiaj na rynku NewConnect w Warszawie. Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje DB Energy, lidera w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, zadebiutowały dzisiaj na rynku NewConnect w Warszawie. Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Autoryzowanym doradcą spółki była firma Prometeia Capital sp. z o.o. W marcu br. spółka DB Energy przeprowadziła ofertę prywatną akcji i pozyskała kwotę 3,26 mln zł. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz prace związane z komercjalizacją projektu DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń
i stanu pracy silników elektrycznych.

– Debiut na rynku NewConnect to kolejny ważny etap w historii naszej spółki. Pozyskane w ofercie prywatnej środki finansowe pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój firmy w kraju i zagranicą. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał rynku efektywności energetycznej i w ten sposób zwiększać wartość dla akcjonariuszy – powiedział Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy.

DB Energy debiutuje na rynku NewConnect

9 lipca br. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1807460 akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 1 506 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 301 460 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Łączna wartość nominalna akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 180 746 zł. Wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje stanowią 59,04% udziału w kapitale zakładowym i 41,88% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Oznaczenie serii

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział
w ogólnej liczbie głosów

Seria A

1 254 000

40,96%

2 508 000

58,12%

Seria B

1 506 000

49,19%

1 506 000

34,9%

Seria C

301 460

9,85%

301 460

6,99%

Suma

3 061 460

100,0%

4 315 460

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalszy rozwój DB Energy w kraju i zagranicą, oferta prywatna akcji zakończona sukcesem

W lutym-marcu br. DB Energy przeprowadziła ofertę prywatną akcji. W ramach nowej emisji wyemitowano 301 460 akcji po cenie emisyjnej 10,8 zł za sztukę. W wyniku oferty spółka pozyskała 3,26 mln zł, w tym akcje o wartości 2 955 744 zł zostały objęte za wkłady pieniężne w postaci gotówki. Pozostała część wkładu pieniężnego została wniesiona poprzez kompensatę rozliczeń z tytułu udzielonych spółce przez założycieli pożyczek pieniężnych o wartości 300 024 zł. Po zakończeniu oferty prywatnej nowi akcjonariusze posiadają pakiet akcji reprezentujący blisko 10% kapitału zakładowego. Większościowymi akcjonariuszami pozostają dotychczasowi akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki.

Cel emisji akcji serii C

Kapitał pozyskany w drodze emisji akcji serii C zostanie przeznaczony na realizację strategicznych celów operacyjnych:

Przeprowadzenie inwestycji w modelu ESCO – 2 mln zł.
Intensyfikacja sprzedaży usług świadczonych przez spółkę za granicą – 0,75 mln zł.
Finansowanie prac badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnym systemem DiagSys – 0,5 mln zł.

Na dzień debiutu spółka rozpoczęła realizację projektu w modelu ESCO o wartości 2 mln zł, a także utworzyła spółkę zależną działającą na rynku niemieckim – Willbee Energy GmbH.

Akcjonariusze – założyciele spółki zaangażowani w jej dalszy rozwój

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział
w kapitale

Liczba głosów

Udział
w głosach

Krzysztof Piontek

798 205

26,07%

1 216 205

28,18%

Dominik Brach

795 890

26,00%

1 213 890

28,13%

Piotr Danielski

795 890

26,00%

1 213 890

28,13%

Pozostali

671 475

21,93%

671 475

15,56%

Suma

3 061 460

100,00%

4 315 460

100%

Źródło: Emitent

Głównymi akcjonariuszami spółki są jej założyciele – Pan Piotr Danielski i Dominik Brach, a także Krzysztof Piontek, który dołączył do zespołu w 2010 roku. W skład Zarządu obecnej kadencji spółki DB Energy wchodzą:

dr hab. Krzysztof Piontek         – Prezes Zarządu
dr Dominik Brach                         – Wiceprezes Zarządu
dr inż. Piotr Danielski                  – Wiceprezes Zarządu

Kontakt dla mediów:

Zofia Jakubiak, Reputation Managers sp. z o.o.

Tel.: 509 618 899

E-mail:zofia.jakubiak@reputacja.com.pl

Dodatkowe informacje o DB Energy

DB ENERGY SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce z dwucyfrowym udziałem w rynku[1]. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys. W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 2,4 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało rocznie ok. 708 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na białe certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). DB Energy rozwija się bardzo dynamicznie rozbudowując portfel klientów i zakres oferowanych usług. Spółka po trzech kwartałach br. osiągnęła 8,4 mln zł przychodów, tj. wzrost o ponad 85% rdr. EBITDA kształtuje się na poziomie 1,04 mln zł, co daje rentowność na poziomie 12,5%. Zysk netto osiągnął wartość 0,65 mln zł, tj. blisko 8% marży. W marcu br. spółka pozyskała kwotę 3,26 mln zł z oferty prywatnej. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz komercjalizację DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce i zagranicą, zwiększając skalę prowadzonych projektów, w szczególności w generalnym wykonawstwie, finansowaniu inwestycji, dywersyfikację portfela klientów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO oraz diagnostyki napędów, a także rozwój eksportu. W ramach INDUSTRY 4.0, spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy innowacyjnego systemu DiagSys, który wykrywa wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. Spółka planuje komercjalizację projektu w 2020 roku wykorzystując partnerską sieć sprzedaży w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji na stronie www.dbenergy.pl

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki DB Energy SA („Spółka”) lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o DB Energy SA („Spółka”) w związku z ubieganiem się przez Spółkę o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect jest Dokument Informacyjny. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Informacyjnego DB Energy SA, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Dokumentu Informacyjnego.

 

[1] Rynek efektywności energetycznej można zdefiniować wielkością pozyskanego wsparcia w ramach świadectw efektywności energetycznej lub liczbą zrealizowanych audytów lub wolumenu energii zużywanej przez klientów spółki. W każdym z tych obszarów DB Energy jest liderem na rynku polskim obsługując około 40% wolumenu przyznawanych świadectw, przygotowując ponad 1000 audytów efektywności energetycznej na około 3500 złożonych w Urzędzie Regulacji Energetyki, obsługując w zakresie efektywności energetycznej wolumen około 15 TWh zużycia energii.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
DB ENERGY SA DEBIUTUJE NA RYNKU NEWCONNECT BIZNES, Giełda - Akcje DB Energy, lidera w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, zadebiutowały dzisiaj na rynku NewConnect w Warszawie. Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1 807 460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Similar Posts