Wiadomości branżowe

Dobre wyniki Banku BPS

Na koniec br. roku Bank Polskiej Spółdzielczości zgodnie z planem ma wypracować zysk brutto w wysokości 36 mln zł. Osiągnięcie tego wyniku jest realne, na co wskazują dane na koniec października br.

Suma bilansowa Banku na 31 października 2005 r. wyniosła 7,4 mld zł i w porównaniu do 30 września 2005 r. zwiększyła się o 372,6 mln zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec sektora finansowego ukształtował się na poziomie 5,2 mld zł, tj. o 222,5 mln zł niższym niż na koniec poprzedniego miesiąca br. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych na koniec omawianego okresu w porównaniu z końcem września br. zwiększyły się o 42,1 mln zł. Od początku roku nastąpił przyrost zobowiązań w tych sektorach o 137,1 mln zł, tj. o 16,8 %.

Poziom kredytów i innych należności ogółem Banku w stosunku do stanu na koniec września 2005 r. zwiększył się o 36,4 mln zł, w tym od instytucji finansowych o 14,6 mln zł a od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych o 21,7 mln zł.

Fundusze własne Banku wyniosły 249,9 mln zł. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,23 % (przed rokiem 5,24 %).

Na 31 października 2005 r. Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 33,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 12,2 mln zł.

Relacja kosztów działania Banku do wyniku na działalności bankowej na 31 października 2005 roku ukształtowała się na poziomie 71,1 % i była w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego lepsza o 11,6 pp.

– Wskaźniki te potwierdzają, że realizacja programu naprawczego przynosi efekty. Zmniejszenie relacji kosztów do dochodów wynika również z konsekwentnego ujednolicania struktury banku i systemów po połączeniu banków ? mówi Paweł Siano, Prezes Zarządu Banku BPS S.A.

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy