Inwestycje

Grupa ERGIS zanotowała rekordowe wyniki finansowe po trzech kwartałach 2009 roku

Grupa ERGIS zanotowała rekordowe wyniki finansowe po trzech kwartałach 2009 roku. Wynik brutto na sprzedaży Grupy wzrósł do 84,2 mln zł, czyli był o 22,2% wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł natomiast o 130,2%, do 32,9 mln zł, a zysk netto sięgnął 18,1 mln z, czyli był o 111,3% wyższy niż w roku ubiegłym. Przychody Grupy ERGIS ze sprzedaży po trzech kwartałach tego roku wyniosły 419,7 mln zł.

Obecnie Grupa przygotowuje się do pozyskania około 30 mln zł na refinansowanie kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH.

Kluczowe wydarzenia:

– Trzeci kwartał 2009 roku był dla Grupy ERGIS bardzo udany. Przychody Grupy wzrosły o 5,3%, w porównaniu z III kwartałem 2008 roku. Zysk operacyjny w III kwartale 2009 wyniósł 8,8 mln zł – przy 4,3 mln zł w analogicznym okresie 2008, a zysk netto wzrósł do 10,2 mln zł, z 0,3 mln zł rok wcześniej. Znaczący wzrost zyskowności został osiągnięty dzięki redukcji kosztów działalności Grupy, poprawie produktywności oraz utrzymaniu się wysokiego poziomu eksportu z polskich zakładów Grupy.

– Po trzech kwartałach 2009 roku Grupa wypracowała 32,9 mln zł zysku operacyjnego, wobec 14,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 130,2%. Wskaźnik rentowności operacyjnej wzrósł z 3,3% do 7,8%.

– Zysk brutto na sprzedaży po trzech kwartałach 2009 wyniósł 84,2 mln zł, wobec 68,9 mln zł w tym samym okresie 2008 roku.

– Grupa ERGIS systematycznie realizuje strategię obniżania kosztów działalności ? przede wszystkim dzięki wykorzystaniu efektów synergii, które stały się możliwe dzięki przejęciu spółek niemieckich. W wyniku prowadzonych działań koszty ogólne obniżono o 12,9% w porównaniu z I-III kw. 2008

– Grupa przygotowuje się do pozyskania około 30 mln zł na refinansowanie kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH.

WYNIKI FINANSOWE ? SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po trzech kwartałach 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

I-IIIQ 2008

I-IIIQ 2009

Zmiana

Przychody

426 864

419 719

-1,67%

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk operacyjny

68 934

14 305

84 219

32 932

+22,2%

+130,2%

EBITDA

30 789

50 412

+63,7%

Zysk netto

8 559

18 084

+111,3%

Przychody Grupy po trzech kwartałach 2009 roku były niższe o 1,67 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Niewielki spadek cen surowców przełożył się na obniżenie cen transakcyjnych niektórych wyrobów i w rezultacie na nieznacznie niższe przychody ze sprzedaży. Sprzedaż w ujęciu ilościowym po trzech kwartałach była natomiast bliska zrealizowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

BARDZO DOBRY TRZECI KWARTAŁ ? ZDECYDOWANY WZROST WSZYSTKICH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

Minione trzy miesiące były dla Grupy ERGIS bardzo udane. Warto odnotować, że przychody Grupy w samym III kwartale 2009 roku były wyższe o 5,3% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku, pomimo dość trudnych warunków rynkowych – spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz recesji na wielu rynkach europejskich.

Zysk brutto ze sprzedaży w III kwartale wyniósł 24,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 21,6 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 8,8 mln zł, przy 4,3 mln zł w tym samym okresie 2008 roku.

Wyniki Grupy ERGIS w trzecim kwartale 2009 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys PLN

IIIQ 2008

IIIQ 2009

Zmiana

Przychody

134 831

141 968

+5,3%

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk operacyjny

21 554

4 309

24 312

8 837

+12,8%

+105,1%

EBITDA

9 737

14 445

+48,4%

Zysk netto

307

10 191

+3219,5%

Utrzymująca się w tym roku nieznaczna przewaga eksportu nad importem wpływa pozytywnie na wskaźniki zyskowności. Natomiast wzmocnienie złotego w III kwartale 2009 w stosunku do II kwartału tego roku oddziaływało pozytywnie na zysk netto, który wyniósł w tym okresie 10,2 mln zł, wobec 0,3 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Poprawa wyniku netto ma źródło zarówno we wzroście rentowności operacyjnej, jak również w zmniejszeniu ujemnych różnic kursowych stanowiących koszty finansowe, powstających w wyniku bieżącej wyceny kredytów nominowanych w Euro.

Wartość niezrealizowanych różnic kursowych z tego tytułu, odniesionych na rachunek zysków i strat, osiągnęła bowiem wartość dodatnią i wyniosła 0,2 mln zł za 9 miesięcy 2009 roku, podczas gdy za 6 miesięcy tego roku Grupa zanotowała różnice ujemne: -4,1 mln zł. Oznacza to poprawę zysku o 4,3 mln zł w trzecim kwartale, na skutek aktualizacji wyceny walutowej kredytów nominowanych w euro.

EMISJA NA SPŁATĘ TRANSZY KREDYTU

W związku z przypadającą na koniec stycznia 2010 spłatą transzy B kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w spółkach MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH, w wysokości 22,168 mln PLN oraz 1,36 mln EUR, Grupa podjęła działania, zmierzające do pozyskania środków na ten cel. Grupa równolegle rozważa i przygotowuje emisję akcji w ramach kapitału docelowego lub emisję obligacji. Obecnie priorytetem dla Grupy jest emisja obligacji.

PERSPEKTYWY GRUPY

Sytuacja finansowa Grupy jest dobra. Poziom EBITDA, będącego jednym z głównych czynników określających bezpieczeństwo finansowe Grupy, wzrósł do 50,4 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, wobec 30,79 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie przepływy z działalności operacyjnej wzrosły z 15 mln zł po dziewięciu miesiącach 2008 roku do
23,5 mln zł obecnie. Sytuacja taka powoduje, że Grupa może nadal w szerokim zakresie korzystać ze skont oferowanych przez dostawców, znacząco obniżając dzięki temu koszty.

Grupa będzie nadal skupiać się na rozwoju trzech podstawowych obszarów swojej działalności ? produkcji laminatów do żywności, opakowań przemysłowych (folie stretch PE i folie PET) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PVC). Kontynuowana będzie ekspansja na rynku taśm PET, na którym Grupa zaistniała po raz pierwszy w 2007 roku, i w którym systematycznie zwiększa swój udział.

?Trzeci kwartał tego roku to kolejny kwartał, w którym możemy pochwalić się przed naszymi akcjonariuszami i inwestorami giełdowymi rekordowymi wynikami finansowymi. Konsekwentnie realizujemy strategię, która okazała się skuteczna w obliczu kryzysu gospodarczego i umożliwi nam szybki rozwój w momencie poprawy koniunktury. Obecnie koncentrujemy się na spłacie części kredytu, który zaciągnęliśmy na ekspansję na rynku niemieckim. Jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji, zwłaszcza, że potencjał, jakim może pochwalić się Grupa ERGIS, daje inwestorom gwarancję, że ich pieniądze przyczynią się do dalszego umocnienia silnej pozycji naszej firmy na europejskim rynku tworzyw sztucznych.? – komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu ?skin?), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy