Wiadomości branżowe

Najgłębszy odwiert KOV natrafia na 7 stref gazu

Kulczyk Oil Ventures zakończyła prace wiertnicze nad odwiertem Makiejewskoje-16 na Ukrainie. Wstępne dane wskazują na występowanie nawet siedmiu stref, które mogą zawierać węglowodory. Spółka planuje, że testowanie otworu odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Odwiert, który dotarł na głębokość 4.300 m jest najgłębszą studnią wykonaną do tej pory przez KOV na Ukrainie.

Odwiert, którego wiercenie rozpoczęło się w sierpniu br., osiągnął ostateczną głębokość 4.300 m, natrafiając na siedem stref, które w świetle informacji z wierceń i interpretacji rejestrów otworowych, wydają się zawierać węglowodory. Szczególne zainteresowanie wzbudza sekcja R30c na głębokości 2.503 m, która może być gazonośna zarówno w obrębie odwiertu M-16, oraz dalej, strefa ta jest bowiem bardzo rozległa i występuje zarówno na obszarze koncesji Makiejewskoje, jak i Olgowskoje. Z kolei najmniej poznana jest najgłębsza z tych sekcji, gdyż w miarę zwiększania się głębokości odwiertu i pogarszania się warunków w otworze, Spółka uzyskiwała coraz słabszą jakość rejestrów. W efekcie ustalenie, na ich podstawie, obecności gazu okazało się niemożliwe dla tej najgłębszej sekcji odwiertu.

KOV planuje, że zakończenie prac i testy odbędą się w pierwszym kwartale 2013 r.

?Chociaż musimy poczekać, zanim zobaczymy jak przebiega testowanie, jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczas uzyskanych wyników odwiertu M-16. Pod względem operacyjnym wykonanie pierwszego odwiertu do głębokości 4.300 m bez znaczących problemów, jest sporym osiągnięciem i powodem do dumy całego zespołu. Natrafienie na niemal 22 metrów potwierdzonych stref potencjalnie zawierających gaz, które, w zależności od interpretacji rejestrów, mają szansę rozszerzenia o kolejne 49 metrów jest oczywiście bardzo satysfakcjonujące. Wierzymy bowiem, że taki sukces może otworzyć nowe  możliwości i wskazać kolejne cele na wszystkich naszych koncesjach, uruchamiając dodatkową ścieżkę dalszego zwiększenia rezerw i produkcji? ? powiedział Jock Graham, Wiceprezes Kulczyk Oil Ventures.

Wykonywany ramach przyspieszonego programu wierceń na 2012 r. odwiert M-16 jest najgłębszym otworem, wykonanym do tej pory przez Spółkę, która nigdy wcześniej nie schodziła z wierceniem poniżej 3.200 m. M-16 leży 6,7 km na północny zachód od wykonanego w pierwszym kwartale 2012 r. odwiertu Makiejewskoje-21, który rozpoczął produkcję w sierpniu brr., początkowym poziomie ponad 48 tys. m sześc. gazu dziennie.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów wykonanych na ich obszarze, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #jest   #klient   #kszym   #Poland