Inwestycje

Pioneer Pekao TFI: ponad 130 mln zł sprzedaży netto w maju

Klienci najstarszego i największego na rynku Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI, zakupili w maju 2011 r. jednostki
uczestnictwa funduszy i subfunduszy o wartości 570 mln zł to jest
prawie o 100 mln zł większej niż w rekordowym pod tym względem
kwietniu. W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się także
poziom odkupień.
Sprzedaż brutto Pioneer Pekao TFI w maju wyniosła ponad 570 mln zł,
najwięcej w tym roku. Równocześnie spadł poziom odkupień, który w maju
wyniósł nieco ponad 438 mln złotych. Tym samym sprzedaż netto funduszy
i subfunduszy Pioneer Pekao TFI była dodatnia i wyniosła ponad 130
mln złotych.
– Już w końcówce poprzedniego miesiąca klienci wyraźnie zwiększyli
poziom zakupów funduszy Pioneer. Dzięki poszerzaniu oferty, w maju
osiągnęliśmy najwyższą sprzedaż netto w tym roku. Preferencje klientów
wciąż jednak pozostają podobne ? ich uwaga skupia się przede
wszystkich na funduszach dłużnych i z ochroną kapitału, aczkolwiek
znaczna cześć nowych środków płynie do funduszy inwestujących w
zagraniczne i korporacyjne dłużne papiery wartościowe – tłumaczy
Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.
Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na
koniec maja wyniosła 17,7 mld złotych.
Największą popularnością w ostatnich dwóch miesiącach cieszy się
najnowsza propozycja Towarzystwa ? Pioneer Zmiennej Alokacji ? Rynki
Europy Wschodniej SFIO. Fundusz w minionym miesiącu zanotował ponad
123 mln zł sprzedaży netto, a od uruchomienia w kwietniu 2011 r.,
prawie 170 mln złotych.
Nadal dobre wyniki inwestycyjne liczone od początku roku uzyskują
fundusze obligacji: jednostka Pioneer Instrumentów Dłużnych wzrosła o
3,2 proc., a Pioneer Obligacji ? Dynamiczna Alokacja o 3,06 proc.
Jeszcze lepsze wyniki zanotował Pioneeer Obligacji Strategicznych
zyskując 5,12 proc. w ciągu ostatnich pięciu miesięcy.

Najlepszym funduszem akcyjnym w ofercie Towarzystwa licząc od początku
roku jest Pioneer Akcji ?Aktywna Selekcja, który osiągnął wynik w
wysokości 8,93 proc.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy
Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby
klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,7 mld złotych.
Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 34 fundusze inwestycyjne.

Kontakt dla mediów:
TALKING HEADS PR
Paweł Satalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao
Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku
do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset
Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem
jest Bank Pekao SA (49%).
Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie
w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i
partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku
firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o
aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ?
trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura
w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie,
Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset
Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy