Wiadomości branżowe

PMPG kontynuuje działalność i realizację strategii ? uchwały ZWZ spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platformy Mediowej Point Group (GPW: POINTGROUP, PGM) zdecydowało, że spółka będzie kontynuowała działalność. Jednocześnie zdecydowało o przeznaczeniu zysku w kwocie ponad 5,8 mln zł za 2013 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności spółki wynikało bezpośrednio z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych i była związana z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku bilans wykazywał zakumulowaną stratę, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Na konieczność podjęcia decyzji w tej sprawie zwracał uwagę biegły rewident, który badał sprawozdanie finansowe PMPG za rok 2013. Podejmując uchwałę, ZWZ spółki spełniło wymogi KSH, co potwierdził również audytor z Biura Audytu Advantim w piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej PMPG S.A.      

Walne Zgromadzenie Spółki zaakceptowało także sprawozdanie finansowe GK PMPG oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Na wniosek Zarządu, zysk netto w wysokości 5 881 000 zł został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Platforma Mediowa Point Group S.A. zamknęła ubiegły rok zyskiem netto 5 881 tys. zł przy przychodach na poziomie 22 866 tys. zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wynosiły ponad 65 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 36 mln 769 tys. zł, zysk netto: 6 mln 542 tys. zł, a EBITDA: 9 mln 301 tys. W pierwszym kwartale 2014 r. PMPG S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 908 tys., zysk całej Grupy wyniósł 2 624 tys. zł.Zarząd PMPG podtrzymuje pozytywną prognozę na 2014 r., którą przedstawił w marcu tego roku. Zgodnie z nią, PMPG spodziewa się stabilnych przychodów ze sprzedaży i wzrostu rentowności na poziomie EBITDA.

 

Prognoza 2014

z dn. 14.03.2014

Przychody ze sprzedaży

64 063

EBITDA

8 008

 

 

 

Źródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BGŻ   #oferty   #pl   #Raport Inwestycje