Wiadomości branżowe

PZU pokazuje wysoki zysk za pierwsze półrocze 2014 i zapowiada nową strategię

Wynik finansowy netto Grupy PZU po I półroczu 2014 roku wyniósł 1 720 mln zł i był wyższy o 2,7% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Składki przypisane brutto w tym okresie spadły o 0,7% i wyniosły nieco ponad 8,4 mld zł. Dobrym wynikom w pierwszym półroczu towarzyszyło wdrażanie strategicznych projektów PZU 2.0. - W pierwszym półroczu 2014

Wynik finansowy netto Grupy PZU po I półroczu 2014 roku wyniósł 1 720 mln zł i był wyższy o 2,7% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Składki przypisane brutto w tym okresie spadły o 0,7% i wyniosły nieco ponad 8,4 mld zł. Dobrym wynikom w pierwszym półroczu towarzyszyło wdrażanie strategicznych projektów PZU 2.0.

– W pierwszym półroczu 2014 Grupa PZU wypracowała wysoki zysk oraz wysoką rentowność kapitałów. Warte uwagi jest osiągnięcie dużo lepszych od spodziewanych wyników w biznesie inwestycyjnym. Potwierdza to słuszność rozwoju tego obszaru i rosnące znaczenie kompetencji inwestycyjnej PZU. Grupa konsekwentnie realizuje przyjętą strategię: w pierwszym półroczu przeprowadziliśmy akwizycje spółek należących do RSA, rozwijamy też biznes zdrowotny poprzez akwizycje na rynku świadczeniodawców. Wdrażamy projekty zorientowane na potrzeby klienta, takie jak bezpośrednia likwidacja szkód. Wprowadzamy też kolejne elementy platformy Everest, która technologicznie przeniesie naszą firmę w XXI wiek. Intensywnie pracujemy nad strategicznymi kierunkami rozwoju PZU na najbliższe lata. Efekt tych prac zaprezentujemy na jesieni tego roku  ? powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym półroczu 2014 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku miały:

  • niższe składki przypisane brutto na skutek spadku sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową i ubezpieczeń komunikacyjnych, w części skompensowany przez rozwój ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych oraz ubezpieczeń NNW;
  • wzrost wyniku netto z działalności inwestycyjnej, głównie w rezultacie wyższej wyceny skarbowych papierów dłużnych oraz instrumentów kapitałowych;
  • spadek odszkodowań i wypłaconych świadczeń, łącznie ze zmianą stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
  • wyższe koszty administracyjne ze względu na wzrost kosztów bieżących, będących konsekwencją projektów rozwojowych w zakresie wdrożenia wizji ?klienta w centrum uwagi?.

Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe z 2013 roku: jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz jednorazowy zysk brutto z tytułu zawarcia ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta.

Składki

Składki przypisane brutto w okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 roku wyniosły 8.437,9 mln zł wobec 8.495,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (-0,7%). Spadek wartości dotyczył przede wszystkim składek z tytułu ubezpieczeń indywidualnych ze składką jednorazową (-17,1%), w szczególności w wyniku niższej sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń na życie i dożycie oraz składek z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych (-6,4%), jako efektu mniejszego poziomu sprzedaży ubezpieczenia flot oraz starzenia się portfela. Jednocześnie odnotowano wzrost sprzedaży ubezpieczeń na życie o składkach regularnych oraz produktów NNW.

Działalność lokacyjna

W pierwszej połowie 2014 roku wynik netto z inwestycji Grupy PZU wyniósł 1 357,8 mln zł i był wyższy o 40,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ten spowodowany był głównie spadkiem rentowności polskich obligacji skarbowych, co spowodowało, że Grupa uzyskała na odsetkowych aktywach finansowych dochody w wysokości 1.244 mln zł, czyli o 291 mln zł więcej niż w I połowie poprzedniego roku. Drugim czynnikiem, który przyczynił się do lepszego wyniku netto z inwestycji była lepsza niż w 2013 roku koniunktura na rynkach kapitałowych ? w I połowie 2014 roku indeks WIG wzrósł o 1,3%, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku spadł o 5,7% ? w efekcie w I połowie 2014 roku dochody Grupy z instrumentów kapitałowych wyniosły 191,5 mln zł i były o 168 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Odszkodowania i świadczenia

W I półroczu 2014 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 5.418,1 mln zł i była o 0,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Czynnikami, które wpłynęły na wartość netto odszkodowań i świadczeń w analizowanym okresie były m.in.: niski poziom szkód o charakterze masowym i pojedynczych szkód o znaczącej skali wypłat w ubezpieczeniach majątkowych oraz niższe tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych.

Rentowność ubezpieczeń

W I kwartale 2014 roku zanotowano wysoką rentowność głównych linii biznesowych. W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych wskaźnik mieszany, będący udziałem kosztów odszkodowań netto, kosztów akwizycji i administracji w składce zarobionej wyniósł 86,1%. Wynik ten osiągnięto dzięki prawidłowemu dopasowaniu cen za ochronę w połączeniu z niskim poziomem szkód masowych. Z kolei w kluczowych ubezpieczeniach grupowych i kontynuowanych na życie osiągnięto rentowność na poziomie 24,4%, jeszcze wyższą niż w latach ubiegłych, przy wzroście składki, co potwierdza dopasowanie oferty do naszych klientów oraz wysoką efektywność operacyjną.

Koszty administracyjne

Wyższe koszty administracyjne o 9,5% w stosunku do I półrocza 2013 z uwagi na wzrost kosztów bieżących będących konsekwencją projektów rozwojowych w zakresie wdrożenia wizji ?klienta w centrum uwagi?. Obecnie ponoszone są dodatkowe koszty osobowe oraz koszty szkoleń z zakresu obsługi klienta przy jednoczesnym utrzymaniu dwóch systemów. To pozwoli na zmianę filozofii zarządzania relacjami z klientem, odzyskanie przewagi konkurencyjnej w obszarze zarządzania produktami oraz skrócenie czasu wdrożenia produktów (time-to-market). Ponadto w ubezpieczeniach emerytalnych zanotowano wzrost kosztów wynikający z ustawowej zmiany wymaganego poziomu Funduszu Gwarancyjnego.

Zysk i kapitały własne

Zysk netto w stosunku do I półrocza 2013 roku wzrósł o 2,7% do wartości 1 720 mln zł (+45 mln zł).

Skonsolidowane kapitały własne, według MSSF, na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 11 917,3 mln zł i były o 10,3% niższe niż rok wcześniej. Zmiana była spowodowana przede wszystkim wypłatą dywidendy zaliczkowej z kapitału nadwyżkowego w drugim półroczu 2013 roku w kwocie 1 727,0 mln zł.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku wyniósł 27,5% i był wyższy o 3,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dane finansowe:

Lp. Wyszczególnienie Okres 6 miesięcy
zakończony w dniu
Okres 3 miesięcy
zakończony w dniu
Okres 12 m-cy
(w tys. zł) zakończony w dniu
  30.06.2014 30.06.2013 31.03.2014 31.03.2013 31.12.2013 31.12.2012
1. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 8 437 893 8 495 251 4 353 979 4 425 923 16 480 003 16 243 131
2. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 5 418 087 5 459 405 -2 664 166 -2 730 697 -11 161 224 -12 218 731
3. Dochód z działalności lokacyjnej w tym: 1 357 796 969 097 535 180 428 867 2 488 068 3 704 729
3a. Przychody netto z inwestycji 793 408 948 658 363 785 444 023 1 844 932 2 047 054
3b. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 25 179 -181 882 -111 665 -47 082 25 045 521 268
3c. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 539 209 202 321 283 060 31 926 618 091 1 136 407
4. Zysk netto 1 720 361 1 675 462 760 443 837 117 3 295 113 3 253 826
5. Kapitały własne 11 917 297 13 288 706 13 887 660 14 951 938 13 127 787 14 269 269
6. Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi 57 036 802 55 931 310 57 980 600 53 264 358 56 163 484 50 987 480
7. Aktywa razem 63 821 781 62 598 497 65 044 581 58 760 432 62 362 421 55 909 560


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa PZU. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy