Biznes Giełda

Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu

Data publikacji: 2019-09-24
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu
Kategoria: BIZNES, Giełda

Od 24 września inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad, polskiego producenta płytek gresowych i klinkierowych. Zapisy potrwają do 23 października br.

Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu BIZNES, Giełda - Od 24 września inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad, polskiego producenta płytek gresowych i klinkierowych. Zapisy potrwają do 23 października br.

Od 24 września inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad, polskiego producenta płytek gresowych i klinkierowych. Zapisy potrwają do 23 października br.

Zapisy przyjmowane są przez Pekao Investment Banking, a także Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

Cerrad oferuje 0,75 zł za każdą akcję Ceramiki Nowej Gali, co oznacza 19% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

W opublikowanej 19 września br. opinii, zarząd Ceramiki Nowej Gali ocenił, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki. Ponadto, dwóch członków zarządu Ceramiki Nowej Gali – Waldemar Piotrowski oraz Paweł Górnicki, którzy posiadają odpowiednio 23,04% oraz 0,75% akcji spółki – zobowiązało się do złożenia zapisów w wezwaniu obejmujących wszystkie posiadane przez nich akcje, tj. łącznie 23,79%. Waldemar Piotrowski zgodził się przy tym sprzedać wszystkie swoje akcje po cenie o 0,01 zł niższej, niż wynosi cena oferowana pozostałym akcjonariuszom, tj. po cenie 0,74 zł za akcję.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Ceramiki Nowej Gali, Cerrad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych.

– Zgodnie z deklaracjami złożonym w momencie ogłoszenia wezwania, naszym celem jest nabycie 100% akcji Ceramiki Nowej Gali i wycofanie jej z obrotu na giełdzie. Pozwoli nam to przeprowadzić niezbędną restrukturyzację Ceramiki Nowej Gali i jej pełną integrację z naszą firmą. Proponowana przez nas cena jest ceną ostateczną. Jeśli obecni akcjonariusze mniejszościowi nie zdecydują się odsprzedać swoich akcji, Cerrad ma alternatywne możliwości wzrostu, w tym poprzez dalszy rozwój organiczny, który z powodzeniem realizowaliśmy w ostatnich latach – podkreślił Paweł Bąk, prezes Cerradu.

Cerrad został wybrany przez Ceramikę Nową Galę jako inwestor strategiczny w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego spółka informowała w marcu 2017 r. Na początku września br. obie firmy zawarły umowę o współpracy, zgodnie z którą Ceramika Nowa Gala będzie wspierać Cerrad w procesie przeprowadzenia wezwania i uzyskania odpowiedniej zgody UOKiK.

Prezentując swoje stanowisko na temat wezwania, Zarząd Ceramiki Nowej Gali ocenił, że planowana konsolidacja w ramach grupy kapitałowej Cerradu powinna być korzystna dla wszystkich podmiotów biorących w niej udział. Niewielki udział spółki w rynku nie pozwalał jej na osiągnięcie korzyści skali, co z kolei rzutowało na jej konkurencyjność.

Cerrad to dynamicznie rozwijający się polski producent płytek gresowych i klinkierowych. W lipcu 2018 r. firma zakończyła budowę trzeciego, w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego w Starachowicach. W ramach inwestycji wartej blisko 120 mln zł powstała jedna z najbardziej zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie, umożliwiająca m.in. produkcję płyt w unikalnym na polskim rynku formacie 3,2×1,6m. Łączne moce produkcyjne firmy wynoszą 12 mln m2 płytek rocznie. W 2018 r. przychody firmy przekroczyły 250 mln zł.

Nota prawna

Niniejsza komunikacja („Komunikacja”) ma wyłącznie charakter informacyjny i zawiera stwierdzenia dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A. („Spółka”) ogłoszonego dnia 4 września 2019 r. („Wezwanie”).

Komunikacja (oraz informacje w niej zamieszone) nie stanowi i nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych lub nie może być uznawana za doradztwo inwestycyjne, prawne ani podatkowe, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do inwestora. Komunikacja nie stanowi także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach („Wzywający”), jego podmioty dominujące, zależne, stowarzyszone, doradcy oraz wszelkie inne jednostki powiązane oraz jego dyrektorzy, członkowie organów, pracownicy, doradcy lub pełnomocnicy, nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Wezwaniem. Żaden ze wskazanych podmiotów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Komunikacji, w tym za szkody z nich wynikające, ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu, ani nie składa (wprost lub w sposób dorozumiany), żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w przedmiocie prawdziwości, rzetelności, dokładności lub kompletności informacji zawartych w Komunikacji (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w Komunikacji) albo innych informacji dotyczących Spółki, ani nie będzie dokonywał aktualizacji informacji zawartych w Komunikacji.

Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z Wezwaniem jest zobowiązany do dokonania własnej oceny korzyści oraz ryzyk, na podstawie całości dostępnych mu informacji, z uwzględnieniem własnych środków finansowych, indywidualnej sytuacji podatkowej oraz wszelkich innych dostępnych alternatyw inwestycyjnych, w tym przede wszystkim jest zobowiązany do:

– dokonania własnej oceny warunków Wezwania, a także ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem akcji Spółki w ramach Wezwania na podstawie wszystkich informacji dostępnych publicznie, w tym wszelkich informacji udostępnionych przez Wzywającego oraz przez Spółkę;

– wzięcia pod uwagę możliwości zasięgnięcia porady inwestycyjnej lub prawnej od profesjonalnych, licencjonowanych doradców, jeżeli mogłoby się to okazać pomocne do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.

Decyzja inwestycyjna dotycząca odpowiedzi na Wezwanie i zbycia akcji Spółki w ramach Wezwania powinna być niezależną, autonomiczną decyzją każdego akcjonariusza Spółki, podjętą po uwzględnieniu powyżej wskazanych czynników.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu BIZNES, Giełda - Od 24 września inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Ceramiki Nowej Gali w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad, polskiego producenta płytek gresowych i klinkierowych. Zapisy potrwają do 23 października br.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy