Wiadomości branżowe

Standard & Poor’s potwierdza wysokie oceny ratingowe Banku Pekao SA

W swoim najnowszym raporcie agencja ratingowa Standard & Poor’s  podtrzymuje wysokie oceny ratingowe Banku Pekao SA, potwierdzając tym samym kluczową rolę Banku w regionie. Agencja zwróciła też uwagę w swoim uzasadnieniu na wysoką kapitalizację i dobrą płynność Pekao SA.

Prestiżowa agencja przyznaje Bankowi następujące oceny:

1) długookresowych zobowiązań na poziomie “A”
2) krótkookresowych zobowiązań na poziomie “A-1
Perspektywę ocen ratingowych Banku określono jako Stabilną.

“Oceny ratingowe Banku odzwierciedlają jego długoterminowe znaczenie jako podstawowego podmiotu zależnego włoskiego UniCredito Italiano SpA (oceny ratingowe odpowiednio: A+/Negatywna/A-1) na strategicznie kluczowych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Oceny ratingowe znajdują także wsparcie w silnej kapitalizacji i dobrych wynikach finansowych Banku” – czytamy w uzasadnieniu.

Wysoka ocena S&P potwierdza bardzo dobrą sytuację kapitałową i finansową Banku Pekao SA. Agencja podkreśliła również dominującą pozycję Banku Pekao SA na polskim rynku finansowym, wysoką kapitalizację banku i jego dobre wyniki finansowe. ?Pomimo spadków na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Bank utrzymuje wysoką zyskowność. (…) Mając jedną z największych sieci oddziałów, wysoką kapitalizację i dobrą płynność, Bank ma bardzo dobre perspektywy do maksymalizowania korzyści ze swojej pozycji w obecnej sytuacji rynkowej” –  podkreślił S&P w raporcie. Długoterminowa ocena wiarygodności finansowej Pekao w odniesieniu do zobowiązań wyrażonych w walutach obcych jest wyższa niż ta sama ocena dla zobowiązań Polski.

Oceny indywidualne Banku wystawiane przez inne agencje ratingowe (Fitch Ratings, Moody’s Investors Service) są najwyższe w kraju spośród sektora bankowego. Również wskaźniki finansowe dla banku kształtują się powyżej średniej dla całego rynku. Kapitały własne banku wynoszą niemal 14 mld zł i są najwyższe w Polsce. Współczynnik adekwatności kapitałowej jest jednym z wyższych w sektorze i przekracza po trzech kwartałach 2008 r. 11 procent (wyłącznie Tier 1). To o ponad trzy punkty procentowe więcej, niż wymagana prawem norma.

Skala ocen stosowanych przez Standard & Poor’s Ratings Services

Ocena długookresowa – Ocena ryzyka możliwości spłacenia przez Bank długookresowych zobowiązań. Dla poziomu inwestycyjnego skala ocen: AAA, AA, A, BBB, dla poziomu spekulacyjnego skala ocen: BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D (ocena najwyższa “AAA”, ocena najniższa “D”).

Ocena perspektywy ratingu od pozytywnej poprzez stabilną do negatywnej. Ocena pozytywna świadczy o możliwości podwyższenia ratingu w przyszłości, ocena stabilna – o utrzymaniu bez zmian, a ocena negatywna – o możliwości obniżenia ocen.

Ocena krótkookresowa – Krótkookresowa ocena możliwości spłacenia przez Bank krótkookresowych zobowiązań w skali ocen A-1, A-2, A-3, B, C (ocena najwyższa “A-1”, ocena najniższa “C”).

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy